Hallinnointi

Bilot osakkeenomistajien kokous 2022

Bilot Oyj:n osakkeenomistajien kokous 2022

Bilot Oyj (Bilot) sulautui Vincit Oyj:hin (Vincit) 1.7.2022. Tästä syystä Bilotin osakkeenomistajat kutsutaan osakkeenomistajien kokoukseen, joka pidetään maanantaina 26.9.2022 klo 09.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, päättämään sulautuneen yhtiön lopputilityksen vahvistamisesta.

Kokousasiakirjat

Kokouskutsu sisältää kaikki osakkeenomistajien kokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä muut osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla tällä sivulla viimeistään 5.9.2022.

Asiakirjoista ja kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös osakkeenomistajien kokouksessa.

Osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja on nähtävillä tällä sivulla viimeistään 10.10.2022 alkaen.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka oli Bilotin osakkeiden viimeisen kaupankäyntipäivän, eli 30.6.2022, päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet oli merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoosuustililleen, oli rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.9.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) Sähköpostitse osoitteeseen anni.ahola@castren.fi; tai
(b) Kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Anni Ahola, PL 233, 00131 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä Bilotille tai Castrén & Snellmanille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain osakkeenomistajien kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Bilotin osakasluetteloon 30.6.2022, eli Bilotin osakkeiden viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi Bilotin osakasluetteloon viimeistään 21.9.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi osakkeenomistajien kokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista osakkeenomistajien kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua osakkeenomistajien kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu osakkeenomistajien kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu edellä kuvatulla tavalla osakkeenomistajien kokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen anni.ahola@castren.fi tai kirjeitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Anni Ahola, PL 233, 00131 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Bilot Oyj:llä oli sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.7.2022 yhteensä 5 840 355 osaketta, jotka edustivat yhtä montaa ääntä. Yhtiön hallussa oli 38 500 omaa osaketta, jotka eivät tuota äänioikeutta osakkeenomistajien kokouksessa.