Sijoittajapalvelu

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Vincitin tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on mahdollisimman pian ja samanaikaisesti käytössään yhtenäiset, olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön osakkeen tai muun rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Vincit noudattaa tiedottamisessaan seuraavia periaatteita:

  • Julkistettavat tiedot perustuvat aina tosiasioihin.

  • Tiedot julkistetaan mahdollisimman pian.

  • Tiedottaminen on johdonmukaista ja
    täsmällistä.

  • Tiedottaminen on tasapuolista ja läpinäkyvää.

Vincit noudattaa viestinnässään Nasdaq First North Nordic -markkinapaikan ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sekä Suomen osakeyhtiölaissa, arvopaperimarkkinalaissa ja muussa lainsäädännössä asetettuja listayhtiöitä koskevia velvollisuuksia soveltuvin osin.

Vincitin viestinnän periaatteet ja kaikki keskeiset tiedonvälityskanavat on kirjattu erilliseen tiedonantopolitiikkaan.