Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Vincit Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka.

Riskienhallinnalla Vincit tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja raportoi riskeistä sekä riskien hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle.

Konsernin riskejä arvioidaan hallituksessa vuosittain. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Yhtiön riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset. Vincitin brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja ja maineen vahingoittuminen tai kielteiset markkinakäsitykset voivat vaikuttaa haitallisesti konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Maineriskejä hallitaan erityisesti oikea-aikaisella ja riittävällä viestinnällä.