Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Vincit Oyj.

Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Vincit Plc.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampere.

3 § Toimiala

Yhtiön toimiala on ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi sekä ohjelmistojen tuotteistus ja myynti sekä tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut.

Lisäksi yhtiön toimialana on vuokraus-, rahoitus- ja sijoitustoiminta sekä tähän toimintaan liittyvä konsultointi. Yritys voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitustoimintaa sekä omistaa, hallinnoida, ostaa, myydä ja vuokrata kiinteistöjä.

Yhtiö voi harjoitta toimintaansa tytäryhtiöidensä kautta.

Lisäksi yhtiö voi tuottaa tytäryhtiöilleen erilaisia hallintopalveluja.

4 § Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakesarja v0, jonka kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä yhdeksään varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

9 § Yhtiökokoukset

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

  • tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
  • tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta,
  • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava

  • hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä
  • tilintarkastaja,

käsiteltävä

  • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

11 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.