Sijoittajat

Avainluvut

Avainluvut

(milj. euroa)

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto 43,4 48,2 52,3 61,5 84,8 98,1
Käyttökate (EBITDA) 4,3 5,8 8,1 6,4 3,6 2,0
% liikevaihdosta 13,6 9,0 15,6 10,5 4,3 2,0
Liikevoitto, EBIT 4,1 1,8 5,9 4,1 0,2 -2,2
% liikevaihdosta 9,5 3,9 11,4 6,7 0,3 % -2,2
Tilikauden tulos 6,3 1,0 4,3 3,4 -0,3 -2,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 38,5 8,1 24,5 18,4 1,3 5,1 %
Oman pääoman tuotto, % 37,0 6,3 20,4 14,7 -0,4 -7,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -27,4 -14,2 -38,3 -31,6 -24,8 -33,4 %
Omavaraisuusaste,% 70,0 70,7 70,2 72,6 67,1 63,4 %
Osakekohtainen tulos, eur 0,55 00,8 0,36 0,29 -0,02 -0,17
Osinko 0,30 0,14 0,18 0,20 0,15 0,10

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) = Liikevoitto + Liikearvopoistot
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto rahoituserien jälkeen + Korko- ja muut rahoituskulut / Taseen loppusumma - Korottomat velat
(keskimäärin vuoden aikana)
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot / Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset / Oma pääoma + Vähemmistöosuus
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + Vähemmistöosuus / Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osakekohtainen tulos (EPS) = Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita