Sijoittajat

Avainluvut

Avainluvut

(milj. euroa)

2017 2018 2019 2020 2021
Liikevaihto 41,1 43,4 48,2 52,3 61,5
Käyttökate (EBITDA) 7,0 4,3 5,8 8,1 6,4
% liikevaihdosta 17,1 13,6 9,0 15,6 10,5
Liikevoitto, EBIT 4,3 4,1 1,8 5,9 4,1
% liikevaihdosta 10,6 9,5 3,9 11,4 6,7
Tilikauden tulos 2,6 6,3 1,0 4,3 3,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 27,3 38,5 8,1 24,5 18,4
Oman pääoman tuotto, % 22,0 37,0 6,3 20,4 14,7
Nettovelkaantumisaste, % 5,9 -27,4 -14,2 -38,3 -31,6
Omavaraisuusaste,% 48,2 70,0 70,7 70,2 72,6
Osakekohtainen tulos, eur 0,24 0,55 00,8 0,36 0,29
Osinko 0,13 0,30 0,14 0,18 0,20

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) = Liikevoitto + Liikearvopoistot
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto rahoituserien jälkeen + Korko- ja muut rahoituskulut / Taseen loppusumma - Korottomat velat
(keskimäärin vuoden aikana)
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot / Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset / Oma pääoma + Vähemmistöosuus
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + Vähemmistöosuus / Taseen loppusumma - saadut ennakot
Osakekohtainen tulos (EPS) = Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita